• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
Site Haritası
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.03096.0551
Euro6.53896.5651
NAMAZ VAKİTLERİ

TAR. YAYIM VE DAN. HİZ. UYGULAMA ESASLARI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI
Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur’ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik
Bakanlık Makamının
25.07.2014 tarih ve 568 sayılı Olur’ları ile yapılmıştır.


2


TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
UYGULAMA ESASLARI

Amaç

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


MADDE 1- (1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönet- melik
hükümlerine göre, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların yetkilendi- rilmesi ile
çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 2- (1) Üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler ve serbest tarım
danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; görev,
sorumluluk, izleme, değerlendirme ve denetim görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 08/09/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yö- netmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Başkanlık: Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
c) Dernekler/vakıflar: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek sure- tiyle
danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahipleri veya çiftçiler tarafından ilgili
mevzuata göre kurulan tarımsal danışmanlık derneklerini/vakıflarını,
ç) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerini,
d) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletme- lere, sivil
toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, yetki
belgesi sahibi kişileri,
e) Şirket: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan
kuruluşlara ve çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve Yönet- melik
hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz tarımsal danışmanlık şirketle- rini,


f) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve
hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

3


g) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal Danış- manlık Hizmet
Bürosu: Tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetlerinin yürütülmesi için, belirle- nen şartları taşıyan
danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü faal işyeri,
ğ) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve ser- best
tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konu- sundaki
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında
yürütülen hizmetleri,
h) Uygun görüş raporu: Tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunan kişi/kuruluş için ilde
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü ve en az bir teknik personelce, ilçede İlçe Müdürü ve
en az bir teknik personelce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için faal
web sitesi, gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir raporu,
ı) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici bir-
likleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
i) Yetki belgesi: Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal
danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,
j) Yönetici: Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda tarımsal danışmanlık faa- liyetlerinin
yürütülmesini sağlayan, tarımsal alanda lisans ve üstü mezunu kişiyi,
k) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yö- netmeliği,
l) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek kuru-
luşlarını ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilecek Kişi ve Kuruluşlar


Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 5- (1) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda be-
lirlenmiştir.
a) Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıflar,
c) Sözleşme karşılığında çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odala- rına
tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden şirketler,
ç) Çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık
hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanları.

4


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretici Örgütlerine/Ziraat Odalarına
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri, Şube Açmalarına ve Tarımsal
Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin
Usul ve Esaslar


Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri
MADDE 6- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarım danışmanı istih- dam eden
üretici örgütlerine ve ziraat odalarına, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir. Yetki belgesi
için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl
Müdürlüğüne yapılır.
(2) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları web sitesi kur- mak ve
faal durumda tutmak zorundadır.
(3) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları; İl Teknik Komi- tesince
belirlenen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zo- rundadır.
Başkanlık gerek gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek
görüşülmek üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.
(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları; İl Teknik Komi- tesinin
belirlediği bölümlerde tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.
(5) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-1a),
b) Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve tarım danışman istihdam etmek için yetkili kurul kararı,
c) Uygun görüş raporu,
ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı
sureti, tarım danışmanına ve varsa yöneticiye ait sertifika sureti, ilgili meslek kurulu- şuna
kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal
güvenlik kurumundan alınan onaylı belge. Danışmanlık hizmet alımı yapılmışsa, hizmet söz-
leşmesinin onaylı sureti ve danışmanların onaylı sertifika suretleri.
(6) Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle İlçe/Şube
Müdürü tarafından onaylanır.
(7) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe
Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelene- rek, uygun
olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak
arşive kaldırır.
(8) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-1b formu doldurularak
Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.


5


(9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası bürosunu değiş-
tirdiğinde yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Mü-
dürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.
a) Bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesi, beşinci fıkrası, a) ve c) bentlerinde belirtilen
belgeler,
b) Adres değişikliğine ilişkin yetkili kurul kararı,
c) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi.
ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar, bir dosya
içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne ya- pılan
başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlük- leri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek üzere İl
Müdürlüğünce Ek-1ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi ile birlikte
Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını is- teyebilir.
(10) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası mevcut tarım danışmanı
sayısının artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe
Müdürlüğüne teslim etmelidir.
a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım
danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı
mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, üretici örgütü/ ziraat odasının
bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlü- ğüne
gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl
Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.
(11) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası bir tarım da-
nışmanının yerine başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 6 ncı madde, onuncu fıkra,
a) bendindeki belgeler istenir.
(12) Üretici örgütü/ ziraat odası yönetici istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Mü-
dürlüğüne teslim etmek zorundadır.
a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili meslek
kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili
sosyal güvenlik kurumundan onaylı alınan belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, üretici örgütü/ ziraat odası bürosu ilçede
ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl
Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Baş-
kanlığa bilgi verir.

6


Şube açmalarına ilişkin esaslar
MADDE 7 (1) Üretici örgütü/ziraat odası; çalışmasını aksatmamak ve hizmet kalitesini düşürmemek
koşuluyla, üretici örgütü/ ziraat odasının kendi biriminin bulunmaması duru- munda faaliyette
bulunmak üzere yetki aldıkları ilin ilçelerinde şube açabilir. Şube izni için başvurular büronun
bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Üretici örgütü ve ziraat odasının, bulunduğu ilin ilçesinde şube açabilmesi için mer- kezinde
yönetici hariç en az dört tarım danışmanının, ilçede şube yöneticisi hariç olmak üzere en az iki
tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışman- larından biri
lisans mezunu olmalıdır.
(3) Şube açılmasına ilişkin yapılan başvuruda;
a) Şube açılması için yetkili kurul kararı,
b) Yetki belgesinin İl/İlçe Müdürlüğü onaylı sureti,
c) Şube yöneticisinin varsa danışmanlık sertifika sureti, imzalanan hizmet sözleşmesinin sureti,
ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve
ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belge,
ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım
danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı
mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
d) Şubenin adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri,
e) Uygun görüş raporu.
(4) İlçe Müdürlüğü dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak İl
Müdürlüğüne gönderir. İl Müdürlüğü gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak arşive
kaldırır ve şubenin açılışına onay verilmek üzere Ek-1c formunu doldurarak Başkanlığa gön- derir.
(5) Şubelerin yapacakları iş ve işlemlerden merkezdeki üretici örgütü/ ziraat odası birinci
derecede sorumludur.


Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 8- (1) Üretici örgütü ve ziraat odası, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve da- nışman
istihdam etmek için yetkili kurul kararı almak zorundadır.
(2) Üretici örgütü/ ziraat odası bünyesinde dört ve daha fazla sayıda tarım danışmanı is- tihdam
ediyorsa yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danış- manından
sorumlu olamaz.
(3) İstihdam edilecek tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danış- manlar
içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır.
(4) Üretici örgütü/ ziraat odası bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanı sayısı beş ve üzeri
olduğunda istihdam edilen tarım danışmanlarının en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.

7


(5) Üretici örgütünün veya ziraat odasının başkanı, istihdam edilecek tarım danışmanının ve
yöneticinin işverenidir.
(6) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraflarca hazırlanan istihdam
sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin, İl/İlçe Müdürlüğüne
bildirilir. Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.
(7) Başkan ve yönetici sertifika sahibi olsa bile tarım danışmanlığı yapamaz.
(8) Üretici örgütü/ziraat odasını Bakanlığa karşı başkan/yönetici temsil eder.
(9) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu
hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar.
(10) Bünyesinde tarım danışmanı istihdam ediyorsa, üretici örgütü/ziraat odası ile tarım- sal
danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler arasında Başkanlıkça bir örneği hazırlanan
hizmet sözleşmesi imzalanır.
(11) Üretici örgütü/ziraat odası tarafından tarımsal danışmanlık şirketlerinden/serbest tarım
danışmanlarından hizmet satın alınabilir ve Başkanlıkça bir örneği hazırlanan hizmet sözleşmesi
imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşul- larına uygun
şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.
(12) Yönetim Kurulu, tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili bütün hususlardan sorum- ludur.
(13) Sisteme yeni dâhil olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
(14) Kuruluş kanunlarında şirket kurabileceklerine dair hüküm olan üretici örgütleri, ziraat
odaları, bu Uygulama Esasları hükümlerine uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketi kurabi- lirler.
(15) İstihdam edilecek yönetici ve tarım danışmanlarının; iş tanımı, işe başlama, işten çıkarılma
ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.
(16) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir
tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.
(17) İstihdam edilen tarım danışmanları sorumlu oldukları çiftçileri, ikamet yerleri ve üre- tim
konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hiz- metlerini
bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.
(18) Girdi satışı yapan üretici örgütü ve ziraat odası, satışta görevli teknik personel dı- şında
tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır. İstihdam edilen danışman girdi satışında
görevlendirilemez.
(19) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalara ilişkin her türlü belge ve bilgi Bakanlığın veya
Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.
(20) Sisteme dâhil olan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada çiftçinin sisteme dâhil
olduğu tarihteki işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, gerçekleştirilen bi- reysel
görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç
duyulacak diğer hususlar yer alır.

8


(21) Üretici örgütü faaliyet alanına uygun sertifika sahibi danışman istihdam eder veya danışmanlık
hizmeti satın alır.
(22) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım danışmanlığı
dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derneklere/Vakıflara
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri, Tarımsal Danışmanlık
Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri
MADDE 9- (1) Bu Uygulama Esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık derneklerine ve
vakıflarına yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe
Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar web sitesi kurmak ve faal du- rumda
tutmak zorundadır.
(3)Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar; İl Teknik Komitesince belirle- nen
tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Baş- kanlık gerek
gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek görüşülmek üzere
Merkez Teknik Komitesine sunar.
(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar; İl Teknik Komitesinin belirle- diği
bölümlerde tarım danışman istihdam etmek zorundadır.
(5) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-2a),
b) Sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğunu gösteren tüzüğünün/vakıf senedinin
onaylı örneği ve üye listeleri,
c) Uygun görüş raporu,
ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı
sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili
meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve
ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge.
d)Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle İlçe/Şube
Müdürü tarafından onaylanır.
(6) Yetki belgesi düzenlenebilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin
İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar ince- lenerek,
uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları
onaylayarak arşive kaldırır.

9


(7) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-2b formu doldurularak
Başkanlığa gönderilir.
(8) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar bürosunu değiştirdiğinde yeniden
yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlü- ğüne, İlçe
Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.
a) Bu uygulama esasının 9 uncu maddesi, beşinci fıkrası, a) ve c) bentlerinde belirtilen belgeler,
b) Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı,
c) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi,
ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar, bir dosya
içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne ya- pılan
başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlük- leri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek üzere İl
Müdürlüğünce Ek-2ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi ile birlikte
Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını is- teyebilir.
(9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar mevcut tarım danışmanı sayısının
artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe
Müdürlüğüne teslim etmelidir.
a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım
danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı
mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, dernekler/vakıfların bürosu
ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gön- derilir. İl
Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdür- lüğü
Başkanlığa bilgi verir.
(10) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar bir tarım danışmanının yerine
başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 9 uncu madde, dokuzuncu fıkra,
a) bendindeki belgeler istenir.
(11) Dernekler/vakıflar yönetici istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim
etmek zorundadır.
a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili meslek
kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti ve ilgili
sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.

10


c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, dernekler/vakıfların bürosu ilçede ise, İlçe
Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Mü- dürlükleri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkan- lığa bilgi
verir.


Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 10- (1) Üyelerine sadece tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan dernekler ve
vakıfların kuruluşları, tabi oldukları mevzuata göre yapılır ve tüzüklerinde/vakıf senetlerinde
danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukları açık olarak belirtilir.
(2) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir
tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.
(3) Dernekler/vakıflar bünyesinde dört ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam ediyorsa
yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından sorumlu olamaz.
(4) İstihdam edilecek tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danış- manlar
içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır.
(5) Dernekler/vakıflar bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanının sayısı beş ve üzeri olduğunda
istihdam edilen tarım danışmanlarından en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.
(6) Tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt
çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu grup- lara yönelik
olarak hazırlar ve uygular.
(7) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu
hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar.
(8) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler ile dernek/vakıf ara- sında
Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği
alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler
yapılabilir.
(9) Üye listeleri bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderilir. Yeni üye olan çiftçilerin
isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
(10) Fahri üyelerinin dışındaki üyelerinin tamamının çiftçi olması zorunludur.
(11) Tarımsal danışmanlık dernek veya vakfının başkanı, yönetici ve danışmanın işvere- nidir.
(12) Başkan ve yönetici, sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz.
(13) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) İstihdam ede- cekleri tarım
danışmanları ve yönetici ile taraftarlarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imza- lanır ve bu
kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin İl/ilçe Müdürlüğüne bildirilir. Danışman ve yönetici
ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.


11


(14) Tarımsal danışmanlık dernek/vakfı, Bakanlığa karşı başkan/yönetici temsil eder.
(15)Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgi, Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yet-
kilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.
(16) İstihdam edilen tarım danışmanları, her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çift- çinin
sisteme dâhil olduğu tarihteki işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli
hizmetler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık
değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.
(17) İstihdam edilecek yönetici ve tarım danışmanlarının; iş tanımı, işe başlama, işten çıkarılma
ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.
(18)Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım da- nışmanlığı
dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri, Şube Açmalarına ve
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine
İlişkin Usul ve Esaslar


Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri
MADDE 11- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketlerine
yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Mü- dürlüğüne,
İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Şirketin faaliyet alanında/alanlarında tarımsal girdilerin satışı ve bayiliği varsa yetki
belgesi verilmez.
(3) Tarımsal danışmanlık şirketinin ana merkezinde yönetici hariç en az dört tarım danış- manının
istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışmanlarından en az biri li- sans mezunu ve
ayrıca danışmanlar içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır. Ancak
başka il veya ilçede şube açılması durumunda şube yöneticisi hariç olmak üzere ilde en az dört,
ilçede en az iki tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstih- dam edilen tarım
danışmanlarından biri lisans mezunu olmalıdır.
(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler web sitesi kurmak ve faal durumda tut- mak
zorundadır.
(5)Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler; İl Teknik Komitesince belirlenen tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda
İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek görüşülmek üzere Merkez Teknik
Komitesine sunar.
(6) Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler; İl Teknik Komitesinin belirlediği bölüm- lerde
danışman istihdam etmek zorundadır.
(7) Şirketi Bakanlığa karşı şirket yöneticisi veya yönetim kurulu başkanı temsil eder.
(8) Şirkete yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

12


a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-3a),
b) En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanlarından birinin tarımsal da-
nışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,
c) Adı, adresi, vergi numarası, var ise logosuna ait belgeler,
ç) Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve varsa diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin İl/İlçe
Müdürlüğünce onaylı suretleri,
d) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,
tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili mes- lek
kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili
sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
e) Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu
gösterir noter onaylı imza sirküleri,
f) Uygun görüş raporu,
g) Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle İlçe/Şube
Müdürü tarafından onaylanır.
(9) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe
Müdürlüklerine teslim edilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onayla- yarak
arşive kaldırır.
(10) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-3b formu
doldurularak Başkanlığa gönderilir.
(11) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler bürolarını değiştirdiğinde yeniden yetki
belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü
olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.
a) Bu uygulama esasının 11 inci maddesi, sekizinci fıkrası, a), c) ve f) bentlerinde belir- tilen
belgeler,
b) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi,
c) Adres değişikliğine ilişkin şirketin ortaklar kurul kararını gösteren ticaret sicil gazetesi
onaylı sureti,
ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar, bir dosya
içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne ya- pılan
başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlük- leri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek üzere İl
Müdürlüğünce Ek-3ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi ile birlikte
Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını is- teyebilir.
(12) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler, mevcut tarım danışmanı sayısı- nın
artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe
Müdürlüğüne teslim etmelidir.

13


a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım
danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı
mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, şirket bürosu ilçede ise, İlçe
Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Mü- dürlükleri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkan- lığa bilgi
verir.
(13) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler bir tarım danışmanının yerine başka bir
tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 11 inci madde, on ikinci fıkra, a) ben- dindeki belgeler
istenir.
(14) Şirketlerin mevzuat gereği yönetici sayısını artırması gerektiğinde; şirketler aşağıdaki
belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili meslek
kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili
sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, şirketin bürosu ilçede ise, İlçe Mü-
dürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri ev-
rakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.


Şube açmalarına ilişkin esaslar
MADDE 12- (1) Şirketler, çalışmalarını aksatmamak ve hizmetlerinin kalitesini düşürme- mek
koşuluyla faaliyette bulunmak üzere izin aldıkları ilin ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde şube
açabilirler. Şube izni için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü
olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Başvuru sırasında;
a) Şube açılması yönünde şirketin ortaklar kurulu kararını gösteren ticaret sicil gazetesi onaylı
sureti,
b) Yetki belgesinin İl Müdürlüğü onaylı sureti,
c) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,
tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili mes- lek
kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili
sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
ç) Şubenin adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerine ait belgeler.
d) Şubenin büro ve teknik malzeme donanımına ilişkin bilgileri içeren bir dosya sunulur.
(3) İl Müdürlüğü dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak ar- şive
kaldırır ve şubenin açılışına onay verilmesi amacıyla Ek-3c formunu doldurarak Başkanlığa gönderir.

14


(4) Şubeler, çalışmalarında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Şubelerin yapa- cakları iş ve
işlemlerden şirket birinci derecede sorumludur.


Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 13- (1) Şirketin ana sözleşmesinde, faaliyet alanlarından birinin tarımsal danış- manlık
hizmeti vermek üzere kurulduğu belirtilir.
(2) Şirket kuruluşunda, il sınırları esastır ve her danışmanlık şirketi kurulduğu ilde bulu- nan
çiftçilere hizmet verir. İlin büyüklüğü ve çiftçi potansiyeline göre şirket kuruluşunun ger-
çekleştiği ilin ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde de şube açılabilir. Açılan şubelerde yürütülen
tüm faaliyetlerden danışmanlık şirketi sorumludur. Şube açılması veya kapatılması durumunda
bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.
(3) Şirketler yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danış- manından
sorumlu olamaz.
(4) Şirketler bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanının sayısı beş ve üzeri oldu- ğunda
istihdam edilen danışmanlardan en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.
(5) Şirketlerde yönetici şirket ortağı dışında biri olmalıdır.
(6) Yöneticiler sertifikaları olsa bile yöneticilik görevleri devam ettiği sürece fiilen tarımsal
danışmanlık görevi yapamazlar.
(7) Hizmet verecekleri çiftçilerle ve/veya üretici örgütleri/ziraat odaları ile imzalanacak
sözleşmelerde Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya
hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik
düzenlemeler yapılabilir.
(8) Sözleşme imzalanan çiftçi/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının listesi bulunduğu ilin İl/İlçe
Müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçi/çiftçi örgütleri/ziraat odaları varsa
isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
(9) İstihdam edeceği tarım danışmanları ile taraflarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır.
(10) İstihdam edilen danışmanların listesi ve bu listedeki değişiklikler bulunduğu ilin İl/İlçe
Müdürlüğüne bildirilir.
(11) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir
tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.
(12) İstihdam edilen tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üre- tim
konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hiz- metlerini
bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.
(13) Şirketler danışmanlık hizmetlerini yürütecek büro ve teknik personel yeterliliğine sahip
olmalıdır. Bürolar, danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş
edilmeli, her türlü iletişim imkânı bulunmalı, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış
olmalıdır. Bürolarda dışarıdan tanınmasını sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.
Bürolarda danışmanlık faaliyetlerinin dışında her hangi bir faaliyet yürütülmesi yasaktır.

15


(14) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) İstihdam edi- len yönetici ve
tarım danışmanlarının iş tanımı, işe başlama ve işten çıkarılma tarihi ve sosyal hakları
sözleşmelerinde belirlenir. Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl
olmalıdır.
(15) Üretici örgütleri ile hizmet sözleşmesi imzaladıklarında, üretici örgütünün faaliyet alanına
giren konuda sertifika sahibi tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.
(16) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.
(17) Sözleşme imzalanan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada; çiftçinin söz- leşme
tarihinde işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, söz- leşme
ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki
yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.
(18) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım danışmanlığı
dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.


ALTINCI BÖLÜM
Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri ve Tarımsal Danışmanlık
Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Serbest tarım danışmanlarının başvuru işlemleri
MADDE 14- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak serbest tarım danış- manlarına yetki
belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Mü- dürlüğüne, İlçe
Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2)Yetki belgesi başvurusunda bulunan serbest tarım danışmanları web sitesi kurmak ve faal durumda
tutmak zorundadır.
(3) Serbest tarım danışmanlarına yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir
a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-4a),
b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve
fatura/serbest meslek makbuzu,
c) İlgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
ç) Tarımsal danışmanlık sertifikasının onaylı sureti, onaylı mezuniyet belgesi ve nüfus cüzdanı
sureti,
d) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair onaylı belge,
e) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,
f) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri,
g) Uygun görüş raporu.
ğ)Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle İlçe/Şube
Müdürü tarafından onaylanır.

16


(4) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe
Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelene- rek, uygun
olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri İlçe Müdürlüklerinden gelen dosya ve evrakları
inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
(5) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-4b formu doldurularak
Başkanlığa gönderilir.
(6) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen serbest tarım danışmanı bürosunu değiş- tirdiğinde
yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe
Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.
a) Bu uygulama esasının 14 üncü maddesi, üçüncü fıkrası, a), b), c), e) ve g) bentlerinde
belirtilen belgeler,
b) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi.
c) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar, bir dosya
içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne ya- pılan
başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlük- leri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
ç) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek üzere İl
Müdürlüğünce Ek-4ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi ile birlikte
Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını is- teyebilir.


Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 15- (1) Sözleşme karşılığı çiftçilere/tarımsal işletmelere/üretici örgütlerine/ziraat
odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan danışmanlar aşağıdaki esaslar dâhilinde
çalışır.
a) Serbest Tarım Danışmanı, tarım danışmanı sertifikasına sahip olmalıdır.
b) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecekleri çiftçilerle/tarımsal işletmelerle ve/veya üre- tici
örgütü/ziraat odası ile imzalanacak sözleşmelerde Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleş- mesi esas
alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde
hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. Bir tarım danış- manı, 18 inci
maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir.
c) Sözleşme imzaladıkları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma
gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak
hazırlar ve uygular.
ç) Sözleşme imzaladıkları çiftçilerin/tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat oda-
larının listesini bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gönderir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçile-
rin/ tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının isimleri altı ayda bir İl/İlçe
Müdürlüğüne bildirilir.
d) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yet-
kilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

17


e) Sözleşme imzaladığı her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin sözleşme tarihinde
işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin
ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut duru- mundaki yıllık
değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.
f) Serbest tarım danışmanları, tarım danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.


MADDE 16- (1) Serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini açtıkları bürolarda sür- dürür.
(2) Bir tarım danışmanı sadece bir büro açabilir. Ancak fiziki koşullarının uygun olması durumunda,
ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bir büroyu en fazla iki danışman kullana- bilir.


(3) Bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmeleri yasaktır.
(4) Bürolarda dışarıdan tanınmayı sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.
(5) Bürolar; tarım danışmanlığı mesleğinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş edilmiş,
gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış olmalıdır.


YEDİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşların Faaliyetleri, Hizmet Verilecek Çiftçi
Sayıları

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri
MADDE 17- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle imza- ladıkları
sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal danışmanlık çalışmalarına ilişkin yıllık program hazırlar.
(2) Program hazırlamada öncelikle çiftçilerin/tarımsal işletmelerinin mevcut durumlarını ortaya
koyan bir çalışma yapılır. Bu amaçla, mevcut durum tespit formu (Ek-5) kullanılır. Bu formlar her
çiftçi için ayrı doldurulur. Çiftçi kayıtları en az formdaki bilgiler olmak üzere ayrıca bilgisayar
ortamında tutulur.
(3) Sözleşme imzalanan çiftçi/çiftçi grubunun tarımsal üretimde karşılaşmış oldukları problemler ve
bu problemleri ortaya çıkaran nedenler belirlenir. Bu amaçla problem analizi çalışması yapılır.
(4) Yapılan bu çalışmaya uygun olarak, tarımsal üretime ilişkin tespit edilen sorunlar bir öncelik
sıralamasına tabii tutularak, belirlenen problemlerden hangilerinin öncelikli olarak çö- züleceğine
karar verilir.
(5) Bu çalışmalar sırasında tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, ilin ve
çiftçilerin tarımsal sorunları hakkında İl/İlçe Müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.
(6) Bunun sonucunda, sözleşme kapsamında yapılacak faaliyetlerin konu ve içerikleri be- lirlenir.

18


(7) Şirketler, üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflar ve serbest tarım danış-
manları, belirtilen esaslara uygun olarak; yıllık programların hazırlanmasından ve istenen za-
manda bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesinden sorumludur.
(8) Hazırlanan yıllık programlar; tarımsal danışmanlık şirketlerinde programı hazırlayan danışman
ve şirket yöneticisi tarafından; üretici örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
derneklerinde/vakıflarında programı hazırlayan danışman, varsa yönetici ve iş- veren tarafından
serbest tarım danışmanlarının ise kendileri tarafından imzalanır.
(9) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; yıllık programda yer alan ve ay
içerisinde yapacakları faaliyetleri ile bireysel işletme ziyaretlerini kapsayan aylık faaliyet
programlarını hazırlar. Hazırlanan aylık faaliyet programını, sözleşme imzaladığı çiftçilere ka-
tılımlarını sağlamak üzere duyururlar.
(10) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, altı aylık dönemler halinde
bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine faaliyet gerçekleşme raporlarını gönderirler.
(11) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, her yılın yıllık değerlendirme
raporunu, izleyen yılın ocak ayında bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderirler.
(12) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; program hazırlanması, faa- liyet
gerçekleşmelerinin bildirilmesi ve izlenmesinde Bakanlık tarafından hazırlanacak formları
kullanırlar.
(13) İzleme/değerlendirme sisteminde; tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve ku- ruluşların
faaliyetleri, belirli dönemlerde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafın- dan
izlenir.
(14) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek bütün kişi ve kuruluşların faaliyetleri en az yılda bir
defa olmak üzere bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendi- rilir.

(15) Üretici örgütlerinde/ziraat odalarında, şirketlerde, dernek/vakıflarda görev yapan tarım
danışmanları ve serbest tarım danışmanları ve yöneticiler, Bakanlığın görev alanına giren konularda
kontrol veya denetim yetkisi veren sertifikaya sahip olsalar bile tarımsal da- nışmanlık hizmeti
ile birlikte söz konusu görevleri yürütemezler ve sorumlu yöneticilik yapa- mazlar.
(16) Üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıfları, tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmeti sundukları üyeleri ile Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi im- zalar.
(17) Tarım danışmanları sahip oldukları sertifikada belirtilen bölümde danışmanlık hizmeti
verebilirler.
(18) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal da- nışmanlık hizmet
bürosu il ve ilçe merkezlerinde açılır.


Hizmet verilecek işletme sayısı ve işletme ziyaretleri
MADDE 18- (1) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Ta- rımsal
danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım danışmanının hizmet vereceği azami
işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları aşağıda belirlenmiştir.

19


a)Seracılık: İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 30
b) Bahçe Bitkileri: İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı Yılda 20
c) Tarla Ziraatı (sulu): İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı Yılda 12 ç) Tarla Ziraatı (kuru):
İşletme Sayısı 70, Kontrol Sıklığı Yılda10
d) Büyükbaş Hayvancılık (süt): İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 40
e) Büyükbaş Hayvancılık (besi): İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 20
f) Küçükbaş Hayvancılık: İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 20
g) Su Ürünlerinde: İşletme Sayısı 15, Kontrol Sıklığı Yılda 12 ğ) Arıcılık: İşletme Sayısı 50,
Kontrol Sıklığı Yılda 12
h) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği: İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı yılda 12
ı) Organik Tarım: Kontrol Sıklığı bu maddenin a) bendi için yılda 34, b) bendi için yılda 24, c)
bendi için yılda 16, ç) bendi için yılda 14, d) bendi için yılda 44, e) bendi için yılda 24,
f) bendi için yılda 24, g) bendi için yılda 16, ğ) bendi için yılda 16, h) bendi için yılda 18
sayıda ziyaret sıklığı yeterlidir.
i) Karma işletmeler (Bir tarım danışmanının hizmet vereceği işletme tipinin birden fazla olması
durumu): İşletme Sayısı 60.
(2) Uzman tarım danışmanı18 inci madde, birinci fıkranın alt bentlerinde belirtilen işletme
sayısının yüzde on fazlası sayıda işletmeye hizmet verebilir.
(3) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Bu uygulama esaslarının 18
inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen kontrol sıklıklarının aylara göre dağılımı il teknik
komitelerince karara bağlanır.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler


Yöneticinin görevleri
MADDE 19- (1)Yöneticinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarım danışmanları arasında iş bölümü yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
b) Tarım danışmanlarının faaliyetlerini programlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve
değerlendirmek,
c) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,
ç) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyeti ile ilgili form, faaliyet raporu ve her türlü bilgi ve
belgenin İl/İlçe Müdürlüklerine zamanında gönderilmesini sağlamak,
d) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili yapılacak her türlü inceleme ve de-
netimlerde her türlü bilgi ve belgenin hazır bulundurulmasını sağlamak.
(2) Yöneticinin birden fazla olması durumunda başkan/şirket kurucusu tarafından yöne- ticiler
arasında işbölümü yapılır.

20


(3) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal işlet- meye tarımsal
danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki yöneticinin mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması
halinde aynı nitelikteki yönetici on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen yöneticiye ait
bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni yöneticinin bilgileri
sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tara- fından il müdürlüğüne,
iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bilgi verilir.


Denetleme
MADDE 20- (1) Bakanlık, tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşları Yö- netmelik
ve bu Uygulama Esaslarına uygun olarak danışmanlık hizmetlerini sunmalarını sağ- lamak üzere
aşağıdaki esaslara uygun olarak denetler.
a) Denetleme; Başkanlık, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından yapılır.
b) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koor- dinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir Ko- misyon
oluşturulur. Komisyonda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler yer almalıdır.
c) İl/İlçe Müdürlüğünce her altı ayda bir olmak üzere yılda en az iki kez denetleme yapılır.
Komisyon, denetimler sırasında denetlenen kişi ve kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan
tarımsal işletmeler ile görüşme yapar ve Çiftçi Denetim Formunu (Ek-6) düzenler.
ç) Görüşülecek tarımsal işletme sayısının fazla olması durumunda Komisyon tarafından
görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan
tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmeler ile görüşme yapar ve düzenlenen Çiftçi
Denetim Formu (Ek-6) değerlendirilmek üzere Komisyona sunulur.
d) Denetlemeye ilişkin rapor üç suret olarak düzenlenir, raporun bir sureti yetki belgesi sahibi
kişi/kuruluşta, bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi/ kuruluşun bulunduğu İlçe Müdür- lüğünde
diğeri ise İl Müdürlüğünde arşivlenir.
e) İl Müdürlüğünce yapılan denetlemeye ilişkin cezalar İl Teknik Komitesince verilir.
f) Gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça da denetleme yapılır. Denetlemeye ilişkin rapor üç suret
olarak düzenlenir. Raporun bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi ve kuruluşta, bir su- reti kişi
ve kuruluşun bağlı olduğu İl Müdürlüğünde diğeri ise Başkanlıkta arşivlenir. Bu de- netlemeye
ilişkin cezalar Başkanlıkça verilir.
g) Cezalara itiraz, tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde Merkez Teknik Komi- tesine
yapılır. İtirazlar altı ay içinde Merkez Teknik Komitesince karara bağlanır. Merkez Teknik
Komitesinin ve başkanlığın aldığı kararlar kesindir.
ğ) Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve yetki belgesinin iptali cezalarının kesin-
leşmesinden sonra bu kişi ve kuruluşlar danışmanlık hizmeti sunamaz.
h) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, hizmet sunduğu çift-
çiler/tarımsal işletmeler, tarım danışmanlarının hizmet sundukları ilin farklı ilçelerinde ise, bu
çiftçilere/tarımsal işletmelere ilişkin denetleme, bulundukları İlçe Müdürlüklerince yapılır.
Denetleme ile ilgili bilgi ve tutulan raporlar danışmanın hizmet sunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne rapor
halinde gönderilir.

21


Kaldırılan hükümler
MADDE 21- (1) Bakanlık Makamının 29/06/2010 tarihli ve B.12.0.TDG.0.15.02.00- 4606 sayılı Olur’ları
ile uygulamaya konulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygu- lama Esasları yürürlükten
kaldırılmıştır.


GEÇİCİ MADDE - 1 Bu Uygulama Esasları yürürlüğe girmeden önce tarımsal danışmanlık yetki belgesi
almış olan kişi ve kuruluşlar, bu Uygulama Esasları ile belirlenen düzenleme ve şartları, bu
Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yerine ge- tirmek
zorundadır. Gerek görüldüğü takdirde Başkanlık bu süreyi bir seferliğine altı ay uzata- bilir. Bu
sürenin sonunda şartları yerine getirmeyen kişi ve kuruluşların yetki belgesi iptal edilir.


GEÇİCİ MADDE - 2 Bu Uygulama Esasları yürürlüğe girmeden önce Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi
almak için başvuruları Başkanlık evrak kaydına girmiş olan kişi ve kuruluşların Yetki Belgesi
işlemleri, başvuru tarihinde yürürlükte olan Uygulama Esasları hükümlerine göre Başkanlık
tarafından sonuçlandırılır.


Yürütme
MADDE 22- (1) Bu usul ve esasları Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı yürütür.


Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu usul ve esaslar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının onayından sonra yürürlüğe
girer.

22

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ/ZİRAAT ODALARI İÇİN YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

EK: 1a

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı :
....................................................................................................
.............................................
Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………................
Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu:
..........................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:…………………….. E-posta
Adresi : ............................................................
Web sitesi Adresi:………………………….
Vergi Kimlik No:…………………………………………………………………………… 2. *Yöneticinin Adı, Soyadı ve Mesleği:
.............................................
Yöneticinin T.C Kimlik No:…………………………………..
3. Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:
……………………………………………………………………………………...
4. Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi :
....................................................................
5. Telefon No (alan kodu dahil):
...........................................................................................
Bu formda ayrıntılı olarak verdiğimiz bilgilerin doğruluğunu, alacağımız yetki belgesi ile
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin gereklerini yerine
getireceğimizi beyan ederiz.


Tarih:..................................
Yetkili Adı Soyadı:…………………
Yetkili İmza:...................................... (MÜHÜR)


EKLER:
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve tarım danışmanı istihdam etmek için, yetkili kurul
kararı,
b) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı
durumunu gösterir belge,
c) Üretici örgütü/ziraat odasında istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan
hizmet sözleşmesi sureti, bu kişilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal
güvenlik kurumundan alınan onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı
olduğuna dair belgelerin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri,
ç) Üretici örgütü ve ziraat odasında istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yöneticinin büronun
bulunduğu yerdeki yerleşim yeri adresini gösteren belge.

*Tarımsal danışmanlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danışman
istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.


23

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ/ZİRAAT ODALARI İÇİN
YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

EK: 1b

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı:
....................................................................................................
.............................................
Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………................
Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu:
..........................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:…………………….. E-posta
Adresi : ............................................................
2-Vergi Kimlik Numarası: 3-Web Sitesi Adresi:
4*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesleği :
.............................................................................................
5-Yönetici ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi:…………………………………………… 6-Yönetici TC Kimlik
Numarası:…………………………………………………………………… 7-Yöneticinin Varsa Sertifika
Bölümü:…………………………………………………………….... 8-Danışman Bilgileri:

Sayı Adı Soyadı Sertifika Bölümü TC Kimlik
Numarası

1-
2-

Danışmanlar ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi (başlangıç- bitiş tarihi)

9-Üretici Örgütü/Ziraat Odasının Tarımsal Danışmanlık Hizmetine Yönelik Bulundurduğu
Materyaller:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 10-Büro Durumuna İlişkin Bilgiler:
Alan Büyüklüğü: Masa Sayısı: Sandalye Sayısı: Projeksiyon Sayısı: Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:
11-Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:
……………………………………………………………………………………...


24


EK: 1b
12-Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi :
....................................................................
Telefon No (alan kodu dahil):
...........................................................................................
Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasına Tarımsal Danışmanlık
Yetki Belgesi verilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi
halinde adı geçen Üretici Örgütü / Ziraat Odasına yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz
ederim.

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza) (MÜHÜR)

Tarih:..................................

*Tarımsal danışmanlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danışman
istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.

25

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ/ZİRAAT ODALARININ ŞUBE AÇMALARI BAŞVURUSU BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

EK: 1c

1-Şube Açma İzni Başvurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odasının Adı: 2-Yetki Belgesi
Numarası:…………………………………………………….
Açık Yazışma Adresi (Merkez Büro):
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………................
Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu:
..........................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:…………………….. E-posta
Adresi : ............................................................
Şube Adresi:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….


3-Vergi Kimlik Numarası: ……………………………………………………….
4-Web Sitesi Adresi:…………………………………………………………………….
Açılacak Şubedeki:
5*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesleği:
...............................................................................................
6-Yönetici İle İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi:…………………………………………… 7-Yönetici TC Kimlik
Numarası:…………………………………………………………………… 8-Yöneticinin Varsa Sertifika
Bölümü:…………………………………………………………….... 9-Danışman bilgileri:


Sayı Adı Soyadı Sertifika Bölümü TC Kimlik
Numarası


1-
2-


Danışmanlar ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi (başlangıç- bitiş tarihi)


10- Şubenin Tarımsal Danışmanlık Hizmetine Yönelik Bulundurduğu
Materyaller:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 11-Şubenin Büro Durumuna İlişkin Bilgiler:
Alan Büyüklüğü: Masa Sayısı:

26

Sandalye Sayısı: Projeksiyon Sayısı: Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı Ve Plaka Numaraları:

EK: 1c

12-Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:
……………………………………………………………………………………...
13-Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi :
....................................................................
Telefon No (alan kodu dahil):
...........................................................................................
Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasına Şube Açma İzni
verilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı
geçen Üretici Örgütü / Ziraat Odasına Şube Açma İzni verilmesini olurlarınıza arz ederim.

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza) (MÜHÜR)

Tarih:..................................

*Tarımsal danışmanlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danışman
istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.


27

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ/ZİRAAT ODALARI İÇİN YETKİ BELGESİ ADRES DEGİŞİKLİGİ BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

EK: 1ç

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı :
2. Yetki Belgesi
Numarası:...........................................................................................
..................
Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………................
Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu:
..........................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:…………………….. E-posta
Adresi : ............................................................
3- Yeni
Adresi:...........................................................................................


Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasının Tarımsal
Danışmanlık Yetki Belgesinde bulunan adresine ilişkin değişiklik Müdürlüğümüzce uygun görülmüş
olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Üretici Örgütü / Ziraat Odasının yetki
belgesinin yenilenmesini arz ederim.

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza) (MÜHÜR)

Tarih:..................................


28


EK: 2a

DERNEKLER/VAKIFLAR İÇİN YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı :
....................................................................................................
..............................................
Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….……………….................................................................................
Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu:
.................................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:
......................................
E-posta Adresi : ............................................................
Web sitesi Adresi:…………………………. Vergi Kimlik No:……………………………..
2*Yöneticinin Adı, Soyadı ve Mesleği:
................................................................................
Yöneticinin T.C Kimlik No:…………………………………..
3. Derneği/Vakfı Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:
………………………………………………………………………………………………..
4. Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi :
.................................................................
5. Telefon No (alan kodu dahil):
..........................................................................................
Bu formda ayrıntılı olarak verdiğimiz bilgilerin doğruluğunu, alacağımız yetki belgesi ile Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin gereklerini yerine
getireceğimizi beyan ederiz.


Tarih:.................................. Yetkili Adı
Soyadı:……………………..
Yetkili İmza:............................................ (MÜHÜR)

EKLER:
a) Üye listeleri ve sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduklarını gösteren
tüzüklerinin/vakıf senedinin onaylı örneği,
b) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı
durumunu gösterir belge.
c) Derneklerde/vakıflarda istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet
sözleşmesi sureti, bu kişilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik
kurumundan alınan onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna
dair belgelerin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri,
ç) Dernek/vakıf bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yöneticinin büronun bulunduğu
yerdeki yerleşim yeri adresini gösteren belge.


*Tarımsal danışmanlık dernek/vakfı bünyesinde dörtten az sayıda danışman istihdam ediyorsa yönetici
ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.

29


EK: 2b

DERNEKLER/VAKIFLAR İÇİN YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı:
....................................................................................................
..............................................
Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….……………….................................................................................
Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu:
.................................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:
......................................
E-posta Adresi : ..............................................................
2-Vergi Kimlik Numarası: …………………………………………………………………………… 3-Web Sitesi
Adresi:………………………………………………………………………………… 4*.Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesleği:
……………………………………………………………….. 5-Yönetici İle İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin
Süresi:……………………………………………... 6-Yönetici TC Kimlik Numarası:……………………………………………………………………… 7-Yöneticinin
Varsa Sertifika Bölümü:……………………………………………………………… 8-Danışman Bilgileri:


Sayı Adı Soyadı Sertifika Bölümü


1-
2-


TC Kimlik Numarası


Danışmanlar ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi (başlangıç-bitiş tarihi)

9-Dernek/Vakfın Tarımsal Danışmanlık Hizmetine Yönelik Bulundurduğu Materyaller:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 10-Büro Durumuna İlişkin Bilgiler:
Alan Büyüklüğü. Masa Sayısı: Sandalye Sayısı: Projeksiyon Sayısı: Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:

30


EK: 2b

11. Derneği/Vakfı Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:
………………………………………………………………………………………………..
12. Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi :
.................................................................
13. Telefon No (alan kodu dahil):
..........................................................................................
Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Dernek/Vakfa Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi
verilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı
geçen Dernek/Vakfa yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz ederim.

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza) (MÜHÜR)

Tarih:..................................

*Tarımsal danışmanlık dernek/vakfı bünyesinde dörtten az sayıda danışman istihdam ediyorsa yönetici
ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.


31


EK: 2ç

DERNEKLER/VAKIFLAR İÇİN YETKİ BELGESİ ADRES DEGİŞİKLİGİ BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı :
2. Yetki belgesi numarası:………………………………………………………………………
....................................................................................................
..............................................
Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….……………….................................................................................
Faaliyet Göstereceği İl: .......................................... Posta Kodu:
.................................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................... Faks No:
......................................
E-posta Adresi : ............................................................
3. Yeni
Adresi:...........................................................................................


Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Dernek/Vakfın Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesinde
bulunan adresine ilişkin değişiklik Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun
görülmesi halinde adı geçen Dernek/Vakfın yetki belgesinin yenilenmesini arz ederim.


Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza) (MÜHÜR)

Tarih:..................................


32


EK: 33a

TARIMSAL DANIŞMMAANLIK ŞŞİİRRKKEETTTLLLEEERRİ İÇİN YYEETKİ BELGESİ BAŞVURRUU FORRMMU


11.. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Şirketiinn Adı :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
................
Açııkk YYaazışma Adresii::
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

……………………………………………………………………………...……………………………………….....................................................
....................................................................................................
.................


Vergi Numarasıı:: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Faaliyet Göstereceği İll

...........................................................................

Posta Kodu: ...................................


Telefon NNoo (allaan kodu dahiill)) : .............................................................
Faks No:...........................................


EE--posta Adresi
:...................................................................................................
....................................................................................................
.............
Web siitte Adresii::………………………………………………
2. Şirket Yönetiiccisinin Adı Soyadı :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................
Şirket Yönetiiccisinin Meslleeğii::
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.............................
Şiirrket Yöneticisinin TC No:……………………………………………………………….
33.. Şirketi, Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Şiirrket Temsiillcciissiinniinn Adı ve Soyyaaddıı::
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Başvuru Hakkıınnda İrtibat Kurulacak Kişi :
....................................................................................................
...............................................................
Telefon No (alan kodu dahil):
....................................................................................................

55..V


arsa Tarıımm


sal Danışmmaanlık Şiirrketiinniinn Diğer Faaliiyyet Allaanı ve Yerlleerii::

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


6. Tarıımmsal Danışmanllııkk Kuruluşu Personel Durumu:

Personel sayısı :........…….
Çallıışanllaarıınn mezun olldduğu okullllara göre dağııllıımmı


Üniivversiittee :


..........................................……


…............


(kişii))

Liissans//öönlliissans : …...................................................................
(kişii))
Liisse : …………………………………… (kişii))
7. Tarıımmsal Danışmanllııkk kurulluuuşu daha önce tarııımmsal danışmanllıık

hiizzmeti vermiş miiddiirr?


Evet : Hayıırr :

Evet ise Hiizzmet süresi ve hiizzmet allaaanllaarıı::
....................................................................................................
....................................................................................................
..................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BBuu

formda

ayrınttııllıı

ollaarak

verdi imiz

bilgilerin

do rruulu uunnuu,,

alaca ımız

yetki

belgggeeesi

ile


Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine DDDaaair Yönetmeli in gereklerini yerine
ggeetirece imiizzi beyan ederiz.


33


EK: 3a


Tarih:..................................
Yetkili Adı Soyadı:…………………
Yetkili İmza:...................................... (MÜHÜR)

EKLER:
a) Ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,
b) Şirketin; logosuna ait belgeler,
c) Şirketin kurucuları, ortaklarına ait kimlik ve varsa diplomaları veya çıkış belgesinin bulunduğu
ilin il/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri,
ç) Şirkette istihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesi sureti,
bu kişilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik kurumundan alınan
onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belgelerin
bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri,
d) Şirketi, Bakanlığa karşı temsil edecek şirket temsilcisinin, şirket adına imza atmaya
yetkili olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküsü,
e) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı
durumunu gösterir belge,
f) Şirkette istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yöneticinin büronun bulunduğu yerdeki yerleşim
yeri adresini gösteren belge.


34


EK: 3b

TARIMSAL DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ İÇİN
YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Şirketin Adı :
....................................................................................................
..............................................
....................................................................................................
..............................................
Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….……………….................................................................................
Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………
Faaliyet Göstereceği İl: ..................................... Posta Kodu:
...................................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................ Faks
No:........................................... E-posta Adresi
:...................................................................................................
....................
2-Vergi Kimlik Numarası: 3-Web Sitesi Adresi:
4. Şirket Yöneticisinin Adı Soyadı :
.....................................................................................
5.Şirket Yöneticisinin Mesleği:
...............................................................................................
6-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesleği:
.......................................................................................
7-Yönetici İle İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi:……………………………………. 8-Yönetici TC Kimlik
Numarası: ………………………………………………………….
9-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:………………………………………………………… 10-Danışman Bilgileri:

Sayı Adı Soyadı Sertifika Bölümü

1-
2-

TC Kimlik Numarası

Danışmanlar ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi (başlangıç-bitiş tarihi)


11- Şirketin Tarımsal Danışmanlık Hizmetine Yönelik Bulundurduğu Materyaller:……………...
…………………………………………………………………………………………………………… 12-Büro Durumuna İlişkin Bilgiler:
Alan Büyüklüğü: Masa Sayısı: Sandalye Sayısı:

35


EK: 33b

Projeksiyon Sayısı: Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numarallaarrıı:


1133. Şiirrketiii,,, Bakanllıığa Karşı Temsil Edecek Şiirrket Temsilcisinin Adı ve Soyadı:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1144 Başvuru Hakkıınnda İrtibat Kurulacak Kişi :
....................................................................................................
.......................................................................
Telefon No (alan kodu dahil):
....................................................................................................
..................
1155.Varsa Tarıımmsal Danışmmaanlık Şiirrketiinniiinn Diğer Faaliiyyet Allaanı ve Yerlleerii::
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

1166. Tarıımmsal Danışmanllııkk Kuruluşu Personel Durumu:


Personel sayısı : ........…….


Çalışanllaaarıınn mezun olldduğu okullllara göre dağııllıımmı

Üniversite :

..................................................................……....................

(kişiii))


Liissans//öönlliissans : …...................................................................
(kişii))

Liisse : …………………………………… (kişii))

1177. Tarıımmsal Danışmanllııkk kurulluuşu daha önce tarıımm

sal danışmanllıık

hiizzmeti vermiş miiddiirr?


Evet : Hayıırr :


Evet iisse Hiizzmet süresi ve hiizzmet allaaanllaarıı::
....................................................................................................
..............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Yukarıda ad, adres ve di er bilgileri yer alan Şirkete Tarımsal DDaaanışmanlık Yetki
Belgesi verilmesi MMüüdürlü ümüzce uygun göörrülmüş oluuppp,,, Başkkaanlı ınızca da
uyyggguuunnn göörrülmesi halinddee adddııı geçen Şirkete yetki bellggesi veriillmesiinni
olluurlarınıza arz ederim.


Şubbee Müüddüürrü (Ad, Soyad, İmmzza)
İl Müdür Yardıımmcııssı (Ad, Soyad, İmmzza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmmzza) (((MMÜHÜR)

TTaarih:..............................................................................


36


EK: 3c

TARIMSAL DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNİN ŞUBE AÇMALARI BAŞVURUSU BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

1-Şube Açma İzni Başvurusunda Bulunan Şirketin Adı: 2-Yetki Belgesi Numarası:
....................................................................................................
..............................................
....................................................................................................
..............................................
Açık Yazışma Adresi (Merkez Büro):
………………………………………………………………………
………………………….……………….................................................................................
Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………
Faaliyet Göstereceği İl/İlçe: ..................................... Posta Kodu:
Şube Adresi:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….


Telefon No (alan kodu dahil) : ................................ Faks
No:........................................... E-posta adresi
:...................................................................................................
....................
3-Vergi Kimlik Numarası: 4-Web Sitesi Adresi:
5. Şirket Yöneticisinin Adı Soyadı :
.....................................................................................
6.Şirket Yöneticisinin Mesleği:
...............................................................................................
Açılacak Şubedeki:
7*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesleği: ............................................. 8-Yönetici ile
İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi:
9-Yönetici TC Kimlik Numarası:
10-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:…………………………………………………………… 11-Danışman Bilgileri :

Sayı Adı Soyadı Sertifika Bölümü


1-
2-

TC Kimlik Numarası

Danışmanlar ile İmzalanan Hizmet Sözleşmesinin Süresi (başlangıç-bitiş tarihi)


37


EK: 3c

12- Şubenin Tarımsal Danışmanlık Hizmetine Yönelik Bulundurduğu Materyaller:……………...
…………………………………………………………………………………………………………… 13-Şubenin Büro Durumuna İlişkin Bilgiler:
Alan Büyüklüğü. Masa Sayısı: Sandalye Sayısı: Projeksiyon Sayısı: Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:
14. Şirketi, Bakanlığa Karşı Temsil Edecek Şirket Temsilcisinin Adı ve Soyadı:
………………………………………………………………………………………………...

15. Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak Kişi :
......................................................................
Telefon No (alan kodu dahil): ...................................................
....................................................................................................
.............................................
………………………………………………………………………………………………..
16. Tarımsal Danışmanlık Kuruluşu Personel Durumu:

Personel sayısı: ....….
Çalışanların mezun olduğu okullara göre dağılımı:
Üniversite : ...........................……........ (kişi)
Lisans/önlisans : ….................................. (kişi) Lise : …………………………………… (kişi)
.........................................................................

Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Şirkete Şube Açma İzni verilmesi Müdürlüğümüzce
uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Şirkete Şube Açma Izni
verilmesini olurlarınıza arz ederim.


Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza) (MÜHÜR)

Tarih:.................................


*Tarımsal danışmanlık şirketleri bünyesinde dörtten az sayıda danışman istihdam ediyorsa yönetici
ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.


38


EK: 3ç

TARIMSAL DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ İÇİN
YETKİ BELGESİ ADRES DEGİŞİKLİGİ BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

1. Yetki Belgesi Başvurusunda Bulunan Şirketin Adı :
2. Yetki Belgesi Numarası:……………………………………………………………………..
....................................................................................................
..............................................
....................................................................................................
..............................................
Açık Yazışma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….……………….................................................................................
Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………
Faaliyet Göstereceği İl: ..................................... Posta Kodu:
...................................
Telefon No (alan kodu dahil) : ................................ Faks
No:........................................... E-posta adresi
:...................................................................................................
....................
3-Yeni
Adresi:...........................................................................................

Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Şirketin Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesinde
bulunan adresine ilişkin değişiklik Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da
uygun görülmesi halinde adı geçen Şirketin yetki belgesinin yenilenmesini arz ederim.

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza) (MÜHÜR)

Tarih:..................................


39


EK:4a

SERBEST TARIM DANIŞMANLARI İÇİN YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

1. Serbest Tarım Danışmanının Adı ve Soyadı :
........................................................ 2. TC Kimlik No:
……………………………………………………………………... 3. Vergi Kimlik Numarası:……………………………………………………………. 4. Doğum
Yeri ve Tarihi:……………………………………………………………… 5. Bitirdiği Okul ve Bölümü:…………………………………………………………..
6. Tarım Danışmanlığı Sertifika No / Bölümü:……………………………………… 7. Büro Adresi:
………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….. 8. Faaliyet Göstereceği İl:
...................................... Posta Kodu: ...............................
9. Telefon No (alan kodu dahil) : ...............................Faks
No:.....................................
10. E-posta Adresi
:...................................................................................................
........
11. Web sitesi Adresi:……………………………………………………………………

Bu formda ayrıntılı olarak verdiğim bilgilerin doğruluğunu, aldığım sertifika ile Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın
gereklerini yerine getireceğimi beyan ederim.


Tarih:..................................
İmza:...................................... (MÜHÜR)


EKLER:
a) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve
fatura/serbest meslek makbuzu,
b) Sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
c) Yönetmelik kapsamında alınmış tarımsal danışmanlık sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe
müdürlüğünce onaylanmış sureti, onaylı mezuniyet belgesi sureti, nüfus cüzdan sureti,
ç) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belgenin, bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce
onaylanmış sureti,
d) Danışmana ait noter onaylı imza sirküsü,
e) Belediye ve/veya Valilik/Kaymakamlıktan alınan işyeri açılış ruhsatı/izin belgesi,
f) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro
donanımı durumunu gösterir belge.

40


EK:4b


SERBEST TARIM DANIŞMANLARI İÇİN
YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

1. Serbest Tarım Danışmanının Adı ve Soyadı :
........................................................ 2. T.C Kimlik No
:……………………………………………………………………... 3. Doğum Yeri ve Tarihi :…………………………………………………………….. 4.
Bitirdiği Okulu ve Bölümü:………………………………………………………... 5. Sertifika
Bölümü:……………………………………………………………………
6. Tarım Danışmanlığı Sertifika No: ………………………………………………... 7. Vergi Kimlik Numarası:
…………………………………………………………….. 8. Web Sitesi Adresi:…………………………………………………………………….
9. Büro Durumuna İlişkin Bilgiler: Alan Büyüklüğü.:
Masa Sayısı: Sandalye Sayısı: Projeksiyon Sayısı: Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:
10. Büro Adresi: ………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
11. Faaliyet Göstereceği İl: ...................................... Posta Kodu:
...............................
12. Telefon No (alan kodu dahil) : ...............................Faks
No:.....................................
13. E-posta Adresi
:...................................................................................................
........

Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan serbest tarım danışmanına Tarımsal Danışmanlık Yetki
Belgesi verilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, Başkanlığınızca da uygun görülmesi
halinde adı geçen serbest tarım danışmanına yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz ederim.

Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza) İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
(MÜHÜR) Tarih:..................................


41


EK:4ç


SERBEST TARIM DANIŞMANLARI İÇİN
YETKİ BELGESİ ADRES DEGİŞİKLİGİ BAŞKANLIGA BİLDİRİM FORMU

1. Serbest Tarım Danışmanının Adı ve Soyadı :
2. Yetki Belgesi Numarası:…………………………………………………….
3. Büro Adresi:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Faaliyet Göstereceği İl: ...................................... Posta Kodu:
...............................
Telefon No (alan kodu dahil) : ...............................Faks
No:..................................... E-posta Adresi
:...................................................................................................
........
4. Yeni Adresi:
Yukarıda ad, adres ve diğer bilgileri yer alan Serbest Tarım Danışmanının Tarımsal Danışmanlık
Yetki Belgesinde bulunan adresine ilişkin değişiklik Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup,
Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Serbest Tarım Danışmanının yetki belgesinin
yenilenmesini arz ederim.


Şube Müdürü (Ad, Soyad, İmza)
İl Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, İmza) İl Müdürü (Ad, Soyad, İmza) (MÜHÜR)

Tarih:..................................


42

İŞLETME ENVANTER VE TARIMSAL BİLGİ FORMU
(Bu form her çiftçi için tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonra bir ay
içerisinde doldurulacaktır Ek-5a) A- KİŞİSEL VE SOSYAL BİLGİLER
Çiftçinin Adı Soyadı
İli:
Baba Adı
İlçesi
Doğum Yeri Ve Yılı
Köyü:
Eğitim Durumu Aile Nüfus Sayısı
Aile Bireylerinin Adı Soyadı Ve Eğitim Durumu
Üye Olduğu Üretici Örgütleri Ve Diğer Kuruluşların Adı/Üyelik Numarası

Ek-5a

İnternet Kullanım Bilgileri (varsa e- mail adresi)
Televizyon Ve Telefon Kullanım Bilgileri
Çiftçi Ve Aile Bireylerinin Kitap/Dergi/Gazete Okuma Bilgileri
Çiftçi Ve Aile Bireylerinin Varsa Toplumsal Statüsü

İnternet kullanımı var ise tarımsal bilgilere erişim durumu

Televizyon (web tabanlı dahil) ve telefon kullanımı var ise tarımsal bilgilere erişim durumu

Başkan/Muhtar/Önder Çiftçi

Çiftçinin Bulunduğu Yenilik Grubu Yenilikçiler/Erken Benimseyenler/Erken Çoğunluk/Geç
Çoğunluk/Geri
Kalanlar*

Tarım Danışmanınca Eklenecek Diğer Veriler


*Grupların özellikleri tarımsal yayım ve danışmanlık kitabında tanımlanmaktadır.


B-ARAZİ VARLIGI (Dekar)

Kendine Ait Kiralık Arazi
Ortaklık Arazi İşletme

Kiraladığı Kiraya verdiği Ortaklığa Aldığı Ortaklığa verdiği CİNSİ Kuru
Sulu Toplam Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu
Kuru Sulu Ekili Arazi
Nadas Meyve Bağ Sebze Organik tarım Örtü altı Çayır TOPLAM

Toplam Arazisi

C-BİNA, MAKİNA VE DİGER ARAÇ-GEREÇ VARLIGI


Cinsi Miktarı (Adet)


Niteliği
Alan (m2) bağımsız birim (adet)


Cinsi Miktarı (Adet)


Niteliği

Ev
Traktör
Ahır
Pulluk
Ağıl
Mibzer
Kümes
Römork
Yem silosu
Diskaro
Depo
Tırmık
Hangar
Kültivatör
Sundurma
Pülverizatör
Garaj
Motopomp
Gübrelik
Damla sulama sis.
Diğerleri
Biçerdöver
Diğerleri


Meyve Çeşidi

Gübre Çeşidi
Gübre Miktarı (kg/da)
Gübre Maliyeti (TL/da)
İlaç Cinsi/ Formulasy onu

İlaç Miktarı (g/da)/(ml/ da)

İlaç Maliyeti (TL/da)

Su Tüketimi (mm/da)/(l
/da)
Kullanılan Sulama Sistemi

Mazot Tüketimi (l/da)

Don Dolu Zararı (kg/da)

Donda Koruma Yöntemi

Budama ve meyve seyreltme

Üretim Maliyeti (TL/da)

Ürünün Çeşidi


Tohum Çeşidi

Tohum Miktarı (kg/da)
Tohum Maliyeti (TL/da)

Gübre Çeşidi

Gübre Miktarı (kg/da)
Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Cinsi/ Formulas yonu


İlaç Miktarı (g/da)/(ml
/da)


İlaç Maliyeti (TL/da)

Mazot Tüketimi (l/da)

Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti (TL/da

Ürünün Çeşidi

Tohum Çeşidi

Tohum Miktarı (kg/da)
Tohum Maliyeti (TL/da)
Gübre Çeşidi

Gübre Miktarı (kg/da)
Gübre Maliyeti (TL/da)
İlaç Cinsi/ Formulas yonu

İlaç Miktarı (g/da)/(ml
/da)
İlaç Maliyeti (TL/da)
Su Tüketimi (mm/da)/( l/da)

Kullanıla n Sulama Sistemi

Mazot Tüketimi (l/da)
Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti (TL/da)


Fide/Tohum Çeşidi

Fide/Tohum Miktarı (adet/da) (g/da)


Gübre Çeşidi

Gübre Miktarı (kg/da)/(l/da)

Gübre Maliyeti (TL/da)


İlaç Cinsi/ Formulasyonu


İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da)

İlaç Maliyeti (TL/da)

Biyolojik mücadele yöntemi

Biyolojik mücadele maliyeti

Isıtma Gideri (TL/yıl)

Hasat Yöntemi


Su Tüketimi (mm/da)/(l/da)

Kullanılan Sulama Sistemi


Üretim Maliyeti (TL/da)


Sebzenin Çeşidi
Fide/Tohum Çeşidi

Fide/Tohum Miktarı (adet/da) (g/da)

Gübre Çeşidi

Gübre Miktarı (kg/da)

Gübre Maliyeti (TL/da)
İlaç Cinsi/ Formulasyonu

İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da)

İlaç Maliyeti (TL/da)


Biyolojik mücadele yöntemi

Biyolojik mücadele maliyeti

Su Tüketimi (mm/da)/(l/da)

Kullanılan Sulama Sistemi

Mazot Tüketimi (l/da)

Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti (TL/da)


E-HAYVANSAL ÜRETİM BİLGİLERİ


BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK (SÜT) YETİŞTİRİCİLİK BİLGİLERİ

Hayvan Sayısı

Hayvan Yaşı

Hayvan
Irkı Süt
Verimi
(Kg)

Doğan Hayvan Sayısı (Adet)

Ölen Hayvan Sayısı (Adet)

Uygulanan Aşı ve İlaçlar

Yemin Cinsi*

Rasyonunu Kendisi Hazırlıyor mu

İşletmede Silaj Yapılıyor mu

Hayvanlar Mera- Yaylada Otlatılıyor mu

*Kesif-Kaba Yem, Yem Katkı Maddeleri


BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK (BESİ) YETİŞTİRİCİLİK BİLGİLERİ

Hayvan Sayısı

Hayvan Yaşı

Hayvan
Irkı Karkas Verimi
(Kg)

Doğan Hayvan Sayısı (Adet)

Ölen Hayvan Sayısı (Adet)

Uygulanan Aşı ve İlaçlar

Yemin Cinsi*

Rasyonunu Kendisi Hazırlıyor mu

İşletmede Silaj Yapılıyor mu

Hayvanlar Mera- Yaylada Otlatılıyor mu

*Kesif-Kaba Yem, Yem Katkı Maddeleri


KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YETİŞTİRİCİLİK BİLGİLERİ

Hayvan Sayısı

Hayvan Irkı

Hayvan
Yaşı Karkas Verimi (Kg)

Süt Verimi (Kg)

Yapağı Miktarı (Kg)


Doğan Hayvan Sayısı (Adet)

Ölen Hayvan Sayısı (Adet)

Uygulan an Aşı ve İlaçlar

Yemin Cinsi*

Rasyonunu Kendisi Hazırlıyor mu

İşletmede Silaj Yapılıyor mu

Hayvanlar Mera- Yaylada Otlatılıyor mu


KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİK BİLGİLERİ

Hayvanın Cinsi

Hayvan
Sayısı Yumurta Verimi
(Adet)

Et Üretimi (Ton)

Damızlık Üretilen Civciv Miktarı

Ölen Hayvan sayısı (Adet)

Uygulanan Aşı ve İlaçlar

Kullanılan Yemin Cinsi


ARICILIK İŞLETMESİ BİLGİLERİ


Kovan Sayısı Üretilen Bal Miktarı Üretilen


Diğer Üretilen


Sönen Kovan


Uygulanan


Kullanılan

İlkel Fenni Cinsi (Süzme/Petek)

Miktarı (Kg)

Balmumu (Kg)

Ürün Çeşidi ve Miktarı

Sayısı (adet)

İlaçlar

Yemler

SU ÜRÜNLERİ İŞLETMESİ BİLGİLERİ

İşletmenin Cinsi

Üretilen Balık Miktarı (Ton)

Satışa Sunulan Balık Miktarı (Ton)

Yetiştirilen Damızlık Balık Miktarı (Adet)

Ölen Balık Sayısı (Adet)

Uygulanan
İlaçlar

Su Ürünlerinde Kullanılan Yemler

Organik tarım üretimi için yetiştiricilik tipine göre yukarıdaki tablolardan biri
kullanılacaktır


F-HAYVANSAL ÜRETİM İLE İLGİLİ TARIM DANIŞMANINCA TESPİT EDİLEN SORUN VE PROBLEMLER


…………

Toplam…..sayfada oluşan bu formdaki bilgiler tarafımca tespit edilmiştir. Bu bilgilerin doğru
olduğunu beyan ve taahhüt eder ve sorumluluklarını kabul ederim.

Tarım Danışmanı Adı Soyadı
Tarih
İmza

………………….…….. tarafından tarımsal danışmanlık hizmeti sunulan çiftçi …………..……………. ait işletme
envanter ve tarımsal bilgi formunun doldurulması için tarım danışmanı ………………………….. gerekli
çalışmaları yaptığını beyan ve taahhüt ederim.

Yönetici* Adı soyadı Tarih İmza

*Serbest tarım danışmanları için bu kısım boş bırakılacak, üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal
dernek/vakıflarda yönetici istihdam edilmediği takdirde yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİNDEN SONRA OLUŞAN İŞLETME ENVANTER VE TARIMSAL BİLGİ FORMU
(Bu form her çiftçi için her yıl olmak üzere bir yıllık tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet
sunumundan sonra doldurulacaktır Ek-5b)


A-KİŞİSEL VE SOSYAL BİLGİLER

Yeni Üye Olduğu Üretici Örgütleri Ve Diğer Kuruluşların Adı/Üyelik Numarası

Ek 5b


İnternet Kullanımındaki değişim


Televizyon Ve Telefon Kullanımdaki değişim
Çiftçi Ve Aile Bireylerinin Kitap/Dergi/Gazete Okuma alışkanlıklarında değişim


B-ARAZİ VARLIGI (Dekar)

Kendine Ait Kiralık Arazi
Ortaklık Arazi İşletme


Kiraladığı Kiraya verdiği Ortaklığa Aldığı Ortaklığa verdiği CİNSİ Kuru
Sulu Toplam Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu
Kuru Sulu Ekili Arazi
Nadas Meyve Bağ Sebze Çayır Organik tarım Örtü altı


Toplam Arazisi


C-BİNA, MAKİNA VE DİGER ARAÇ-GEREÇ VARLIGI

Cinsi Miktarı (Adet)

Niteliği Alan (m2) bağımsız birim (adet)

Miktarı ve Niteliği Değişim

Cinsi Miktarı (Adet)

Niteliği (Teknik Özellikleri)

Miktarı ve Niteliği Değişim


Ev Tarım
Traktör
Tarım

Ahır Ağıl

Danışmanınca açıklanacaktır

Pulluk Mibzer

Danışmanınca açıklanacaktır

Kümes
Römork
Yem silosu
Diskaro
Depo
Tırmık
Hangar
Kültivatör
Sundurma
Pülverizatör
Garaj
Motopomp
Gübrelik
Damla sulama sis.
Diğerleri
Biçerdöver
Diğerleri

Tohum Miktarı (kg/da)

Gübre Miktarı (kg/da)

Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da
)

İlaç Maliyeti (TL/da)


Su Tüketimi (l/da)


Üretim Maliyeti (TL/da)

Hasat Yöntemi


Ürünün Çeşidi Tohum Çeşidi

Tohum Miktarı (kg/da)

Tohum Maliyeti (TL/da)
Gübre Çeşidi

Gübre Miktarı (kg/da)

Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Cinsi/ Formulasyonu

İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da)

İlaç Maliyeti (TL/da)

Su Tüketimi (mm/da)/(l/da)


Mazot Tüketimi (l/da)


Kullanılan Sulama Sistemi


Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti (TL/da)

Ürünün Çeşidi

Kuru Sulu Örtüaltı
Organik tarım

Kuru Sulu Örtüaltı
Organik tarım

Kuru Sulu Örtüaltı
Organik tarım

Üretim Alanı (da)

Üretim Miktarı (kg)

Birim Verim (kg/da)

Birim Satış Fiyatı
Üretim Maliyeti (TL/da)

Meyve Çeşidi


Gübre Çeşidi


Gübre Miktarı (kg/da)

Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Cinsi/ Formulasyonu

İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da)


İlaç Maliyeti (TL/da)


Su Tüketimi (l/da)


Kullanılan Sulama Sistemi


Mazot Tüketimi (l/da)


Don Dolu Zararı (kg/da)


Donda Koruma Yöntemi

Budama ve meyve seyreltme
Hasat Yöntemi


Üretim Maliyeti (TL/da)


Tohum Miktarı (kg/da)

Gübre Miktarı (kg/da)
Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Miktarı (g/da)/(ml
/da)
İlaç Maliyeti (TL/da)

Su Tüketimi (l/da)

Hasat Yöntemi

Üretim Maliyeti (TL/da)


Ürünün Çeşidi


Tohum Çeşidi

Tohum Miktarı (kg/da)
Tohum Maliyeti (TL/da)

Gübre Çeşidi

Gübre Miktarı (kg/da)
Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Cinsi/ Formulas yonu
İlaç Miktarı (g/da)/(ml
/da)

İlaç Maliyeti (TL/da)

Mazot Tüketimi (l/da)

Hasat Yöntemi


Üretim Maliyeti (TL/da)


Fide/Tohum Miktarı (adet/da) (g/da)
Fide/Tohum Maliyeti (adet/da)
Gübre Miktarı (kg/da)
Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Cinsi/ Formulasyonu

İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da)

İlaç Maliyeti (TL/da)

Biyolojik mücadele yöntemi
Biyolojik mücadele maliyeti
Su Tüketimi (l/da) Su Tüketimi
Kullanılan Sulama Sistemi

Hasat Yöntemi
Üretim Maliyeti (TL/da)

Sebzenin Çeşidi


Fide/Tohum Çeşidi

Fide/Tohum Miktarı (adet/da) (g/da)

Fide/Tohum Maliyeti (adet/da)

Gübre Çeşidi

Gübre Miktarı (kg/da)

Gübre Maliyeti


İlaç Cinsi/ Formulasyonu

İlaç Miktarı (g/da)/

İlaç Maliyeti (TL/da)

Biyolojik mücadele yöntemi

Biyolojik mücadele maliyeti

Su Tüketimi (mm/da)/ (l/da)

Kullanılan Sulama Sistemi

Mazot Tüketimi (l/da)

Hasat Yöntemi


Üretim Maliyeti (TL/da)

Tohum Miktarı (kg/da)

Gübre Miktarı (kg/da)


Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da)

İlaç Maliyeti (TL/da)


Su Tüketimi (l/da)


Hasat Yöntemi


Üretim Maliyeti (TL/da)

Fide/Tohum Çeşidi Fide/Tohum Miktarı (adet/da) (g/da)
Fide/Tohum Maliyeti (adet/da)
Gübre Miktarı (kg/da)

Gübre Maliyeti (TL/da)

İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da)


İlaç Maliyeti (TL/da)


Biyolojik mücadele maliyeti
Su Tüketimi (l/da)

Hasat Yöntemi


Üretim Maliyeti (TL/da)


Ürün Çeşidi ve Adı Fide/Tohum Çeşidi
Fide/Tohum Miktarı (adet/da) (g/da)

Fide/Tohum Maliyeti (adet/da)

Gübre Çeşidi


Gübre Miktarı (kg/da)/(l/da)

Gübre Maliyeti


İlaç Cinsi/
İlaç Miktarı (g/da)/(ml/da)

İlaç Maliyeti (TL/da)
Isıtma Gideri (tl/yıl)

Su Tüketimi (mm/da)/ (l/da)
Kullanılan Sulama Sistemi

Biyolojik mücadele yöntemi
Biyolojik mücadele maliyeti

Hasat Yöntemi


Üretim Maliyeti (TL/da)

Uygulanan aşı ve ilaçlar

Yem Cinsi
Karkas Verimi (Kg)

Doğum-Ölüm (adet)/Yıl

Rasyon-silaj ve Otlatma Durumu

Değişimin nedenleri tarım danışmanınca açıklanacaktır


Hayvan Sayısı
Hayvan Irkı

Hayvan Yaşı

Karkas Verimi (Kg)

Doğan Hayvan Sayısı (Adet)

Ölen Hayvan Sayısı (Adet)

Uygulanan aşı ve ilaçlar

Rasyonunu Kendisi Hazırlıyor mu

Silaj Yapılıyor mu

Hayvanlar Mera- Yaylada Otlatılıyor mu
Yem Cinsi


Uygulanan aşı ve ilaçlar

Yem Cinsi


Süt Verimi (Kg)

Doğum- Ölüm (adet)/Yıl
Rasyon-silaj ve Otlatma Durumu
Değişimin nedenleri tarım


Hayvan Sayısı

Hayvan Irkı

Hayvan Yaşı
Süt Verimi (Kg)
Doğan
Hayvan Sayısı (Adet)
Ölen Hayvan Sayısı

Uygulana n aşı ve ilaçlar
Rasyonun u Kendisi Hazırlıyor mu
Silaj Yapılıyor mu
Hayvanla r Mera- Yaylada Otlatılıyo r mu
Yem Cinsi


Açıklama

Hayvan Sayısı


Hayvanın Cinsi
Hayvan Sayısı

Yumurta verimi (Adet)

Et Üretimi (Ton)


Hayvan Irkı

Hayvan Yaşı

Karkas Verimi (Kg)

Süt Verimi (Kg)

Yapağı Miktarı (Kg)


Yumurta verimi (Adet)


Et Üretimi (Ton)

Damızlık Üretilen civciv (adet)

Uygulanan aşı ve ilaçlar


Değişimin nedenleri tarım danışmanınca açıklanacaktır

Ölen Hayvan Sayısı (Adet)

Uygulana n aşı ve ilaçlar

Yem Cinsi

Damızlık Üretilen civciv (adet)


Uygulanan aşı ve ilaçlar

Yem Cinsi

Karkas Verimi (Kg)

Doğum-Ölüm (adet)/Yıl

Rasyon-silaj ve Otlatma Durumu

Yapağı Miktarı (Kg)

Değişimin nedenleri tarım danışmanınca açıklanacaktır

Doğum (Adet)

Ölüm (Adet)

Uygulanan aşı ve ilaçlar

Yem Cinsi

Rasyonunu Kendisi Hazırlıyor mu

İşletmede Silaj Yapılıyor mu

Hayvanlar Mera-Yaylada Otlatılıyor mu


İşletmenin Cinsi
Üretilen Balık Miktarı(Ton


Satışa Sunulan Balık Miktarı
(Ton)
Yetiştirilen Damızlık Balık Miktarı (Adet)
Ölen Balık Sayısı (Adet)


Uygulanan
İlaçlar

Su Ürünlerinde Kullanılan Yemler

İlkel Fenni
Cinsi (Süzme/Petek)

Miktarı (Kg)


Üretilen Balmumu (Kg)

Diğer Üretilen Ürün Çeşidi ve Miktarı


Sönen Kovan Sayısı (adet)

Uygulanan İlaçlar Kullanılan Yemler


Üretilen Balık Miktarı

Damızlık Balık Miktarı


Uygulanan İlaçlar Yemler
Değişimin nedenleri tarım danışmanınca açıklanacaktır

Bal (kg) Balmumu (kg)
Uygulana İlaç


Kullanılan Yem

Diğer

Değişimin nedenleri tarım danışmanınca açıklanacaktır


F-HAYVANSAL ÜRETİM İLE İLGİLİ TARIM DANIŞMANINCA TESPİT EDİLEN SORUN VE PROBLEMLER

Toplam ……. Sayfada oluşan bu formdaki bilgiler tarafımca tespit edilmiştir. Bu bilgilerin doğru
olduğunu beyan ve taahhüt eder ve sorumluluklarını kabul ederim.

Tarım Danışmanı Adı Soyadı
Tarih
İmza

…………………………. tarafından tarımsal danışmanlık hizmeti sunulan çiftçi ………………..……………. ait işletme
envanter ve tarımsal bilgi formunun doldurulması için tarım danışmanı ………………………… gerekli
çalışmaları yaptığını beyan ve taahhüt ederim.

Yönetici* Adı Soyadı Tarih İmza


*Serbest tarım danışmanları için bu kısım boş bırakılacak, üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal
dernek/vakıflarda yönetici istihdam edilmediği takdirde yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

EK: 6
Çiftçi Denetim Formu
Çiftçi Adı Soyadı:
İli: İlçesi: Köyü:
Danışmanlık Hizmeti Aldığı Kişi/ Kurum:
Danışmanın Adı Soyadı:

Danışmanın (Sertifika) Belge Numarası: Danışmanın Sertifika Bölümü:
Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi Başlangıç Tarihi:

1) Yukarıda belirtilen tarihten başlamak üzere tarımsal danışmanlık hizmeti almaktayım. Tarım
danışmanı, tarımsal işletmemi belirli aralıklarla ziyaret ediyor ve işletme ile ilgili sorunlarımın
çözümüne yönelik tavsiye ve yönlendirmelerde bulunuyor, tarımsal yenilikler ve yeni teknolojiler
konusunda bilgi veriyor ve gerek görülen durumlarda tarımsal uygulamalarda bulunarak konunun daha
anlaşılır olmasını sağlıyor. Ayrıca tavsiyelerine ihtiyaç duyduğum zamanlarda kendisine rahatlıkla
ulaşabiliyor ve iletişime geçebiliyorum.
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında aldığım
tarımsal danışmanlık hizmetinden memnunum.
Çiftçi Adı Soyadı
İmza
2) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında aldığım
tarımsal danışmanlık hizmetinden memnun değilim.
Sebepleri:


Çiftçi Adı Soyadı
İmza
Komisyon(başkan ve üyeler) /Heyet (heyet üyeleri)
Adı Soyadı İmza Tarih
60

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret154688
Ekmeğini İsraf Etme
Hava Durumu