• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olan makine ve ekipman yatırım tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin 03.07.2012 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili tebliğ ve uygulama rehberini hazırlayacak, satın alma yöntemlerini belirleyecek ve il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeler, tahakkuk işlemlerini takiben Genel Müdürlükçe ödenmek üzere bankaya gönderilecek.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de program kapsamındaki çalışmaların, idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlayacak.

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, şu yatırım konularını kapsayacak:

''Anıza doğrudan ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo, biçer bağlar, canlı balık nakil tankı, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sisteminin kurulması, gübre dağıtma makinesi, güneş kolektörü, mibzer, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, sıra arası çapa makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, su ürünleri için kuluçka dolabı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, tambur filtre, taş toplama makinesi, yem hazırlama makinesi,zeytin hasat makinesi''

 

-Yatırımların tamamlanma süresi-

 

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilecek.

Program kapsamında kabul edilen başvurular ile ilgili tarım il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı ve test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 25 gün içerisinde tamamlanacak.

Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 30 gün olarak belirlendi. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilecek. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacak. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacak.

 

-Hibe desteği oranı-

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemeyecek.

Ancak sadece süt üretici birlikleri 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilecek.

Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanacak. Belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bugünden itibaren 30 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilecek.

 

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİPROGRAMI

KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ

DESTEKLENMESİHAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞNO: 2012/36)

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımınıyaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasınısağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararasıdüzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısağlamak için, belirlenmişmakine ve ekipman alımlarınıve yerinde montajınıdesteklemek amacıyla yapılmasıgerekenlere ilişkin hususlarıkapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılıTarım Kanunu ile 18/11/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma DayalıYatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Başvuru: Bu Tebliğkapsamında makine ve ekipman alımıiçin yapılan müracaatı,

c) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğütarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listeleri,

ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğüveya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esaslarıile tarafların yetki ve sorumluluklarınıdüzenleyen sözleşmeyi,

e) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğübaşvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvurularıinceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımlarıbu Tebliğhükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

g) Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ğ) Program: Bu Tebliğkapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

h) Referans fiyat: Bakanlık tarafından hazırlanıp internet sitesinde duyurulan, makine ekipman ve alt gruplarıiçin belirlenen fiyatı,

ı) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

i) Veri tabanı: Genel Müdürlük veri tabanısorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, il Müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığıinternet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

j) Yatırımcı: Bu Tebliğkapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

k) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük

MADDE 5 (1) Program ile ilgili olarak tebliğve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğütarafından onaylanan ödemeler, tahakkuk işlemlerini takiben Genel Müdürlükçe ödenmek üzere bankaya gönderilir.

(2) Yıllık yatırım programıve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulüiçin gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

(3) Program kapsamında yapılacak çalışmaların idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

(4) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

(5) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanmasıve düzenlenmesini yürütür.

İl müdürlüğü

MADDE 6 (1) İl müdürlüğüprogram kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına 29 uncu maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanmasıaşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanmasıkonusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanmasıve yol göstericilik görevinde bulunur.

b) Başvuruların bu Tebliğve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını, makine ve ekipman dağıtım törenlerinin düzenlenmesini, uygulamaların takibini sağlar ve usulüne uygun olarak gerçekleşen ödeme talebi işlemlerini inceler, onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi,

Kuruluşlar ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Programın yatırım konuları

MADDE 8 (1) Program aşağıdaki yirmi yedi adet yatırım konularınıkapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balya Makinesi,

ç) Balıkçıgemilerinde soğuk depo,

d) Biçer bağlar,

e) Canlıbalık nakil tankı,

f) Çeltik fide dikim makinesi,

g) El traktörü,

ğ) File sisteminin kurulması,

h) Gübre dağıtma makinesi,

ı) Güneşkolektörü,

i) Mibzer,

j) Pamuk toplama makinesi,

k) Pancar söküm makinesi,

l) Patates söküm makinesi,

m) Pülverizatör,

n) Sap parçalama makinesi,

o) Sap toplamalısaman makinesi,

ö) Silaj makinesi,

p) Sıra arasıçapa makinesi,

r) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

s) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

ş) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

t) Tambur filtre,

u) Taştoplama makinesi,

ü) Yem hazırlama makinesi,

v) Zeytin hasat makinesi.

Programın uygulama illeri

MADDE 9 (1) Program çerçevesinde tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 10 (1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğüarasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımlarıen fazla altmışgün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımıgerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geçyirmi beşgün içerisinde tamamlanır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankıiçin otuz gündür.

Başvuracak kişi ve kuruluşlar

MADDE 11 (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlıolmak şartıyla;

a) 8 inci maddede belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuşolan şirketler,

c) Tarımsal amaçlıkooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri,

programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluştüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularıile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 12 (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 8 inci maddede belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğkapsamında, aynıyatırım konusunda başvuru yapamazlar.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkıpayınıkendi temin etmekle yükümlüve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynaklarıkullanılarak karşılandığıiçin gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanmasıgereken katkıpayının finansmanında kamu kaynaklarıkullanılmaz.

(5) İl özel idaresi, belediye başkanlığıgibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvurularıprogram kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Hibe Desteği Oranıve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 13 (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Hibeye esas yatırım tutarıgerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak sadece süt üretici birlikleri 100.000 TL’lik yatırım tutarıkadar birden fazla süt soğutma tankıalabilirler.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarlarıaşmasıdurumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkıolarak karşılanır.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariçhazırlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 14 (1) 8 inci maddede belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğkapsamında satın alınacak tüm mal alımlarıyüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğkapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarıaşamaz.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim ve montaj giderleri tek bir mal alım faturasışeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrıayrıfaturalandırılmasıdurumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvuru sahipleri ve ortaklarıtarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlüolarak işe alınmışkişiler, kamu çalışanları, kamu kurumlarıile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı, değerlendirme aşamasında referans fiyat listelerine dayandırılır ve ayrıntılıolarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarlarıhibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınmasıplanlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 15 (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlüborçlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkıgiderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmışmal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2011 ve 2012 yılından önceki makine ve ekipmanlar.

BEŞİNCİBÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 16 (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımıtarihinden başlayarak otuz gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalmasıdurumunda bu süre il müdürlüklerince yirmi günügeçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünümesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara sağlanacak bilgi

MADDE 17 (1) Bu Tebliğkapsamında başvuracak kişi, kuruluşve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaçduyulan bilgiyi alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlıdır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formlarınıve bilgilendirici dokümanlarıil müdürlüğüveya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayı, bilgilendirme toplantılarıve internet sayfasıvasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler

MADDE 18 (1) Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il veya ilçe müdürlüklerine yapılır.

Başvuru şekli

MADDE 19 (1) Başvurular, 8 inci maddede belirtilen makine ve ekipman alımlarınıgerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il veya ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 20 (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığıyönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine bir tutanakla iade edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Referans fiyat, Bakanlık tarafından program kapsamındaki makine ekipman ve alt gruplarıiçin belirlenir. Belirlenen bu listeler il proje yürütme birimi değerlendirmesinden önce, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmişolan mal alımının kullanım amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özellikleri gibi çalışmalar yapılır.

(3) Uygun görülen başvurular, değerlendirme kriterlerine göre her makine için ayrıpuanlama yapılarak yatırımcılisteleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 22 (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarıkadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Kalkınma Bakanlığıve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemişolduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve kalan bütçe ödeneği çerçevesi dikkate alınarak belirlenir.

(2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmişödenek tutarından fazla olmasıdurumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayıile kesinleşir.

(3) İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacıdoğrultusunda hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanmasıbaşvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır.

(4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararıkesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 23 (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde incelenerek il müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine göre asıl ve reddedilen yatırımcılisteleri onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlardan; reddedilen başvuru sahiplerine on gün içerisinde yazılıolarak tebliğedilir. Onaylanan yatırımcılisteleri on gün süresince il müdürlüğüinternet sitesinde, il ve ilçe duyuru panolarında yayımlanır. Listedeki yatırımcılara ayrıca yazılıtebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 24 (1) Başvurularıkabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğüinternet sitesinde, il ve ilçe duyuru panolarında yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde il veya ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünümesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il veya ilçe müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatıBakanlık tarafından bu Tebliğdoğrultusunda yayınlanan uygulama rehberinde yer alır.

(2) Referans listeleri, yatırımcının alacağımakine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarınıifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte İl proje yürütme birimi yetkilidir.

(3) Hibe sözleşmesi, il veya ilçe müdürlüğüve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmışbir sureti il müdürlüğü, bir sureti de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

(4) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 25 (1) Hibenin azami miktarıhibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

(2) Hibenin nihai tutarı, 13 üncümaddede belirtilen tutar ve oranlarıaşamaz.

Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 26 (1) Başvuru sahibi, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü, hibe sözleşmesini fesheder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammıoranlarıdikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, il müdürlükleri tarafından, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine bildirilmek suretiyle, defterdarlıklar veya vergi dairesi başkanlıklarıvasıtasıile geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığıtespit edilen yatırımcıve yükleniciler il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beşyıl süreyle Bakanlığıın hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaların izlenmesi

MADDE 27 (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.

(3) Proje uygulamalarıGenel Müdürlük tarafından da izlenir.

Satın alma usul ve esasları

MADDE 28 (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacaklarıher türlümal alımınıbaşvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme biriminin onayıolmaksızın hibeye esas makine ve ekipman değiştirilemez. Hibe sözleşmesindeki miktarıaşmamasıve puanlamayıetkilememesi kaydıyla aynımakine ve ekipmanın bir üst modelini il proje yürütme birimi onayıyla alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura bedeli referans fiyattan fazla olmasıdurumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarıreferans fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcımakine ve ekipmanın parasınıöderken, faturasınıdüzenlettirir. Makinesini teslim aldığında ise yüklenici firma ile mal teslim tutanağıdüzenler.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 29 (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılıVergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmişfatura ve malın teslim alındığına dair belgeyi bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaçduyulmasıhalinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımıfaturasıtarihinin hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasınıtakip eden altmışgün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aşmasıdurumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Başvuru sahipleri kendilerine ait T.C. kimlik numarasıveya vergi numaralarınıgerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağıgösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünümesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder.

(3) İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağınıve kabul tutanağınıyirmi beşgün içerisinde düzenler. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankıiçin otuz gündür. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımıve askıya alınma söz konusu değildir.

(4) Makine ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin ayda bir defa en geço ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. Son kontrolleri yapılan elektronik ödeme tablosu, önceden belirtilecek ödemelerde kullanılacak olan Genel Müdürlük e-posta adresine elektronik posta ile gönderilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel Müdürlük veri tabanısorumlusu tarafından banka ödeme formatına dönüştürülüp, Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir. Bu ödeme icmalleri imzalıve mühürlüolarak bir asıl bir kopya olacak şekilde İl müdürlüklerinde muhafaza edilir. Bu nedenle il müdürlükleri ödeme yapılacak aya ait yatırımcısayısıve toplam ödenecek hibe miktarını, takip eden ayın ilk haftasına kadar bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayıve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce hata düzeltme adıaltındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayıolan aralık ayının ilk yedi günüiçinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan ilgili bankaya yazıile bildirir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 30 (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaçduyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlübilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistik açısından yapılacak çalışmalarda, il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanına girer.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 31 (1) Ödemeler serbest bırakılan bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi yatırımcıgerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarasına açılan T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına yapılır.

(3) Ödemeler, Türk Lirasıolarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğütarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmişvergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmişprim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Projeden sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 32 (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmışmakine ve ekipmanların mülkiyetini ve amacınıyatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.

YEDİNCİBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 33 (1) Bu Tebliğkapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve TeftişBaşkanlığıtarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfıveya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 34 (1) Makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programıgenel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıile Bakanlık tarafından uygulama rehberi ve genelgeler yayımlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 35 (1) 14/2/2007 tarihli ve 26434 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ProgramıÇerçevesinde Makina, Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği (TebliğNo: 2007/4), 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ProgramıÇerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(TebliğNo: 2008/20), 30/3/2009 tarihli ve 27185 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ProgramıÇerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(TebliğNo: 2009/34), 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ProgramıÇerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(TebliğNo: 2010/5) ve 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ProgramıKapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(TebliğNo: 2011/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36 (1) Bu Tebliğyayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 (1) Bu Tebliğhükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.2262 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret173052
Ekmeğini İsraf Etme
Hava Durumu